top of page

גיוס אשראי וייעוץ פיננסי לרכישת נדל"ן מניב

גיוס אשראי ליווי בנקאי ופיננסי לעסקים.pn

מימון נדל"ן מניב, בין אם מדובר בנדל"ן למגורים, נדל"ן למשרדים, נדל"ן מסחרי או נדל"ן תעשייתי, מקבל יחס שונה במערכת הבנקאית ונבחן על פי אמות מידה שונות מבקשות אשראי רגילות.
בבואו לבחון מימון עסקת נדל"ן מניב בוחן הבנק שורה ארוכה של פרמטרים. חלקם נוגעים ללווה (ללקוח), חלקם נוגעים למקורות הסילוק בעסקה, חלקם נוגעים למערך הביטחונות המוצע ואילו אחרים נוגעים לסוגיות כלליות שאינן קשורות ללקוח עצמו, כגון מצב הביקוש לסוג הנדל"ן המניב הרלוונטי, הסביבה הספציפית בה מבוצעת העסקה ועוד.

עוד מבחין הבנק בין נדל"ן מתוכנן הנמצא בתהליך הקמה ומיועד להשכרה או למכירה לבין נדל"ן מניב קיים המניב כבר היום הכנסות.


הגשת בקשת אשראי למימון רכישת נדל"ן מניב הערוכה באופן מקצועי, מקיף ומלא והנותנת מענה על כל הנקודות אותן בוחן הבנק, תסייע בידך להשיג את המטרות הבאות:

· לקצר באופן דרסטי את זמן הטיפול בבקשה ולהעלות משמעותית את הסיכויים לקבלת הסכמת הבנק לליווי העסקה.
· לבחון ולנתח את ההיבטים הבנקאיים הנגזרים מהשוכרים בנכס כולל בחינת טיבם, פיזורם וחוסנם ובחינת חוזי השכירות כולל אורכם, נקודות יציאה והתאמתם לאשראי המבוקש.
· לקבל ליווי מקצועי וצמוד במשא ומתן מול הבנק ובטיפול בהתניות לאישור ובתנאים נלווים.


לליווי מקצועי ואישי, להגשת בקשת מימון לנכס מניב ערוכה ומקצועית ולפינוי זמן יקר, צרו עמנו קשר.

גיוס אשראי וייעוץ פיננסי לרכישת נדל"ן מניב: Projects
Stocks
גיוס אשראי וייעוץ פיננסי לרכישת נדל"ן מניב: Image

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

גיוס אשראי וייעוץ פיננסי לרכישת נדל"ן מניב: Apply Now
bottom of page