top of page

שיפור עלויות האשראי מול הבנקים וחיסכון בהוצאות המימון

כבעל עסק עומדות בפניך מספר אפשרויות להגדלת הרווחים. קבוצה אחת של אפשרויות קשורה להרחבת פעילות העסק והגדלת מקורות ההכנסה, בעוד  שהקבוצה האחרת של האפשרויות קשורה להפחתה בהוצאות תפעול העסק מבלי לפגוע בפעילותו.

אחד מהרכיבים החשובים ביותר והמוכרים פחות לבעלי עסקים בתפעול עסקיהם הוא הוצאות המימון הבנקאיות. הוצאות מימון בנקאיות אינן קשורות בהוצאות הכרוכות בקבלת מימון בלבד. הן כוללות הוצאות החזקת חשבון, ביצוע פעולות בארץ, ביצוע פעולות הקשורות בחו"ל כגון סחר בין-לאומי והעברות מטבע חוץ, החזקת תיק נירות-ערך ועוד.

כגוף מסחרי מטרתו של הבנק היא להרוויח ולהשיא ערך לבעלי המניות. הבנקים אינם שונים מיתר הגופים המסחריים שברצונם לעשות עסקים. שימוש בידע ובהיכרות עם הרצון של הבנקים לעשות עסקים, לגייס לקוחות חדשים ולשמר לקוחות קיימים לצד היכרות מעמיקה עם המערכת הבנקאית ושיקוליהם העסקיים של הבנקים יכולים לסייע בידך להשיג את המטרות הבאות:

        ·   לחסוך בעלויות בהיקפים משמעותיים מבלי לפגוע בפעילות העסק.

        ·   לפנות זמן נוסף מעיסוק יומי בעמלות ובעלויות ולהקדישו לפיתוח העסק ופעילותו.

        ·   לקבל כלים אפקטיביים להתמודדות עתידית עם הבנקים בנוגע לעלויות ועמלות.


לליווי מקצועי ואישי, התאמת מסגרות האשראי ופינוי זמן ניהולי לפיתוח העסק, צרו עמנו קשר.

שיפור עלויות האשראי מול הבנקים וחיסכון בהוצאות המימון: About

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

שיפור עלויות האשראי מול הבנקים וחיסכון בהוצאות המימון: Apply Now
bottom of page